Contributie

 

Contributie 2021

De contributie 2021`bedraagt voor voor volwassenen € 50 per jaar. Als lid ontvangt u een clublicentie. Jeugdleden (-18 jaar) betalen 50% van dit bedrag. Als u (competitie-)wedstrijden speelt voor de vereniging ontvangt u een wedstrijd-licentie. U kunt niet zelf kiezen welke licentie u wenst.

De contributie loopt van 1 januari t/m 31 december en kan in twee gelijke termijnen worden betaald, en wel 1e helft voor 1 maart, en het 2e gedeelte voor 1 juli.

Het lidmaatschap wordt altijd aangegaan c.q. verlengd voor één kalenderjaar. Nieuwe leden zijn contributie verschuldigd naar rato van het deel van het kalenderjaar dat ze lid zijn van de vereniging. Opzeggen van het lidmaatschap is in principe alleen mogelijk met ingang van het eerstvolgend kalenderjaar.

 

     JBC de But Sportcentrumlaan 32 6136 KX Sittard tel. 046 4580377
Voor informatie over privacy klik hier.